Linkage: Housing Giant Says 2019 Market Will Rebound